Zásady spracovania osobných údajov spoločnosťou ELMAX STORE a.s.

Spoločnosť ELMAX STORE a.s., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave v oddiele B, vložka 2582, sídlom: Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42, Těrlicko, identifikačné číslo: 25373781 (ďalej len "Spoločnosť ELMAX STORE as" alebo "Spoločnosť") venuje ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. Tento dokument má za cieľ vás informovať o tom, aké osobné údaje o vás spracovávame, za akým účelom a z akého dôvodu k tomuto spracovaniu dochádza, komu ich môžeme odovzdávať a v tiež aké máte v súvislosti s týmto spracovaním práva.

V rámci svojej činnosti spoločnosť ELMAX STORE a.s. spracúva osobné údaje viacerých kategórií subjektov údajov, medzi ktoré patrí zamestnanci a uchádzači o zamestnanie, obchodní partneri a zákazníci. Tento dokument poskytuje základný všeobecný prehľad o spracovaní osobných údajov v spoločnosti ELMAX STORE a.s. S otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa tiež môžete na spoločnosť ELMAX STORE a.s. obrátiť prostredníctvom emailu zaslaného na adresu shop(a)elmaxshop.sk.

A. Aké osobné údaje sú spracovávané?

Spoločnosť ELMAX STORE a.s. dôsledne dbá na to, aby spracovávala osobné údaje len v rozsahu potrebnom vzhľadom na účel ich spracovania, a akékoľvek spracovanie sa snaží minimalizovať. Spoločnosť ELMAX STORE a.s. takmer vždy spracováva vaše identifikačné údaje, pričom týmito sú najmä vaše meno a priezvisko a ďalej kontaktné údaje, ktorými sa rozumie najmä adresa, telefónne číslo, emailová adresa. Ďalšie osobné údaje sú spracovávané v rozsahu zohľadňujúcom konkrétny účel spracovania, o čom ste boli informovaní v súvislosti so získaním vašich osobných údajov. Pokiaľ chcete informácie o rozsahu spracovania akokoľvek doplniť, kedykoľvek sa môžete na spoločnosť ELMAX STORE a.s. obrátiť, a to prostredníctvom emailu zaslaného na adresu shop(a)elmaxshop.sk.

B. Na základe akých dôvodov sú osobné údaje spracovávané?

Spoločnosť ELMAX STORE a.s. spracováva vaše osobné údaje len vtedy, ak je k tomu daný niektorý z právnych dôvodov. Na spracovanie môže dochádzať buď:
a) bez vášho súhlasu najčastejšie na základe plnenia zmluvy, oprávneného záujmu spoločnosti ELMAX STORE a.s. alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
b) na základe vášho súhlasu, ak bol tento súhlas daný.

B.1. Spracovanie na základe plnenia zmluvy

V prípade, že je medzi Vami a spoločnosťou ELMAX STORE a.s. uzavretá zmluva, alebo v súvislosti s procesom jej uzatvorenia, je nevyhnutné, aby spoločnosť ELMAX STORE a.s. spracovávala vaše osobné údaje tak, aby spoločnosť ELMAX STORE a.s. mohla plniť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy. Podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) / ďalej len "nariadenie GDPR" / sa jedná o jeden zo zákonných dôvodov pre spracovanie vašich osobných údajov. Z tohto dôvodu nepotrebuje spoločnosť ELMAX STORE a.s. k takémuto spracovaniu váš súhlas. Takouto zmluvou môže byť napríklad pracovná zmluva či kúpna zmluva a pod.

Úlohou spoločnosti ELMAX STORE a.s. je dbať na to, aby na základe tohto dôvodu boli spracovávané len osobné údaje, ktoré sú vzhľadom k uzatvorenej zmluve potrebné, ako aj strážiť to, aby tieto osobné údaje boli vymazávane, akonáhle nie sú naďalej potrebné.

B.2. Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Spracovanie vašich osobných údajov môže byť spoločnosti ELMAX STORE a.s. uložené na základe právnych predpisov. V týchto predpisoch môže byť spoločnosti ELMAX STORE a.s. stanovená priamo povinnosť niektoré osobné údaje po určitú dobu uchovávať / spracovávať, prípadne spracovanie vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné s ohľadom na splnenie povinností spoločnosti ELMAX STORE a.s. podľa jednotlivých právnych predpisov, ktoré upravujú jej činnosť. Taktiež spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu plnenia právnych predpisov patrí medzi zákonné spracovávanie osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Vzhľadom k tejto skutočnosti ani k tomuto spracovaniu nie je potreba vášho súhlasu.

Pre bližšie predstavu sa jedná napr. o plnení daňových povinností.

Aj v tomto prípade spoločnosť ELMAX STORE a.s. dbá na to, aby osobné údaje boli spracovávané v minimálnom rozsahu počas minimálnu možnú dobu.

B.3. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Spoločnosť ELMAX STORE a.s. môže vaše osobné údaje podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR spracovávať aj vtedy, ak je toto spracovanie v jej oprávnenom záujme a toto spracovanie je primerané vzhľadom k vašim základným právam a slobodám, resp. tento oprávnený záujem má prednosť pred vašimi základnými právami a slobodami. Ani v tomto prípade nevyžaduje právna úprava na spracovanie osobných údajov váš súhlas.

Príkladom takéhoto spracovania môže byť napríklad spracovanie vašich osobných údajov po tom, čo spoločnosť ELMAX STORE a.s. kontaktujete a dané spracovanie nemožno podradiť pod spracovanie na základe plnenia zmluvy. Na základe tohto oprávneného záujmu je spoločnosť ELMAX STORE a.s. oprávnená spracovať tiež napríklad primerané informácie o svojich zamestnancoch potrebné na vykonávanie kontroly ich činnosti. Za určitých okolností je spoločnosť ELMAX STORE a.s. oprávnená sa na vás obracať aj s marketingovými a reklamnými oznámeniami, a to aj cez to, že ste k tomu nedali súhlas.

Ak máte pocit, že k akémukoľvek spracovaniu na základe oprávneného záujmu spoločnosti ELMAX STORE a.s. dochádza neoprávnene, máte právo proti tomuto spracovaniu podať námietku, pričom je povinnosťou spoločnosti ELMAX STORE a.s. preukázať, že to tak nie je. Ak to spoločnosť ELMAX STORE a.s. nepreukáže, je povinná s takýmto spracovaním prestať.

B.4. Spracovanie na základe súhlasu

Ak ste spoločnosti ELMAX STORE a.s. poskytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, dochádza k spracovaniu aj z tohto dôvodu. Všetky súhlasy, ktoré spoločnosť ELMAX STORE a.s. získava, sú úplne dobrovoľné a vy nie ste povinní ho poskytnúť. Jeho neudelenie pre vás nie je spojené s akokoľvek nepriaznivými dôsledkami. Už udelený súhlas navyše môžete kedykoľvek bez akýchkoľvek sankcií kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania pred týmto odvolaním.

Na základe vášho súhlasu sú osobné údaje najčastejšie spracovávané na marketingové a reklamné účely, spočívajúce napríklad v odoberaní rôznych reklamných oznámení či firemných noviniek.

B.5. Ďalšie dôvody spracovanie 

V konkrétnych prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje spracované i na základe iných právnych dôvodov, o čom by ste mali vždy byť s predstihom informovaní. V prípade, kedy chcete informácie o dôvodoch spracovania akokoľvek doplniť, môžete sa na spoločnosť ELMAX STORE a.s. obrátiť, a to prostredníctvom emailu zaslaného na adresu shop(a)elmaxshop.sk

C. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spoločnosťou ELMAX STORE a.s. spracovávané po obmedzenú dobu, keď táto doba je vždy stanovená s ohľadom na účel a právny základ spracovania. Napríklad spracovanie vašich osobných údajov na základe plnenia zmluvy spracováva po dobu nevyhnutnú s ohľadom na plnenie a uplatňovaní práv a povinností podľa tejto zmluvy, teda väčšinou do uplynutia premlčacej doby u posledného práva podľa tejto zmluvy. Na spracovanie na základe plnenia právnych povinností dochádza po dobu nutnú vzhľadom k týmto povinnostiam. Alebo vaše osobné údaje spracovávané na základe vášho oprávneného záujmu sú spracovávané po dobu trvania tohto oprávneného záujmu.

Ak dochádza k spracovaniu na základe vami udeleného súhlasu, je doba spracovania uvedená v súhlase, pričom vy navyše máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

D. Z akých zdrojov sú osobné údaje získavané?

Spoločnosť ELMAX STORE a.s. získava osobné údaje z prevažnej väčšiny priamo od vás. V obmedzenej miere sú tieto osobné údaje spoločnosti ELMAX STORE a.s. odovzdávané inými subjektmi, najmä obchodnými partnermi spoločnosti, ktorí vystupujú ako samostatní podnikatelia. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje získavané z verejne prístupných zdrojov.

E. Komu sú osobné údaje odovzdávané či sprístupnené?

Spoločnosť ELMAX STORE a.s. je vo vzťahu k vašim osobným údajom v postavení správca, čo znamená, že práve spoločnosť ELMAX STORE a.s. vymedzuje účely spracovania. V súvislosti s činnosťou spoločnosti ELMAX STORE a.s. môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupnené ďalším subjektom, a to či už v postavení spracovateľa alebo správca.

Týmito subjekty sú napríklad obchodní partneri, ktorých produkty sú spoločnosťou ELMAX STORE a.s. ponúkané, pričom k tomuto odovzdávanie dochádza v súvislosti s uzavretím konkrétnej zmluvy či spoločnosti poskytujúce spoločnosti ELMAX STORE a.s. účtovné či daňové poradenstvo apod.

Spoločnosť ELMAX STORE a.s. dohliada na to, aby všetci partneri, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. Spoločnosť ELMAX STORE a.s. neodovzdáva osobné údaje žiadnemu subjektu, u ktorého nie je tento štandard zaistený.

Spoločnosť ELMAX STORE a.s. neodovzdáva a nemá v úmysle predávať vaše osobné údaje mimo Európskej únie.

F. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte voči spoločnosti ELMAX STORE a.s. určitá nižšie uvedené práva, ktoré spoločnosť ELMAX STORE a.s. zaručuje.

F.1. Právo na prístup

Na základe tohto práva máte právo vedieť, aké údaje sú o vás spracovávané, za akým účelom, po akú dobu, kde sú vaše osobné údaje získavané, komu sú odovzdávané, kto je mimo spoločnosti ELMAX STORE a.s. spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. Aj keď by všetky informácie mali byť súčasťou skôr predložených dokladov, neváhajte sa v prípade nejasností na spoločnosť ELMAX STORE a.s. so žiadosťou o ďalšie informácie obrátiť.

F.2. Právo na opravu

V prípade, keď zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spoločnosť ELMAX STORE a.s. spracováva, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby boli bez zbytočného odkladu opravené, prípadne doplnené.

F.3. Právo na výmaz 

V niektorých prípadoch máte právo, aby boli vaše osobné údaje vymazané. Vaše osobné údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané,

odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje je možné naďalej spracovávať,

využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe oprávnených záujmov spoločnosti ELMAX STORE a.s. a je zistené, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, neexistujú alebo

domnievate sa, že spracovanie osobných údajov vykonávané spoločnosťou ELMAX STORE a.s. prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Toto právo sa neuplatnia, ak spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie právnej povinnosti spoločnosti ELMAX STORE a.s. alebo určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

F.4. Právo na obmedzenie spracovanie

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musí spoločnosť ELMAX STORE a.s. obmedziť, ak:

popierate presnosť osobných údajov, predtým ako je zistené, aké údaje sú správne,

vaše osobné údaje sú spracovávané bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo je možné spracovávať), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste v budúcnosti takéto údaje spoločnosti ELMAX STORE a.s. rovnako poskytli),

vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo

vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na podanie námietky je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole právo podať námietku proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú sa šetrilo, ak je vaše námietka oprávnená, je spoločnosť ELMAX STORE a.s. povinná spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

F.5. Právo na prenosnosť

Máte právo získať od spoločnosti ELMAX STORE a.s. všetky vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli a ktoré sú spracovávané na základe vášho súhlasu. Vaše osobné údaje vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby bolo možné na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré sú spracovávané automatizovane v elektronických databázach.

F.6. Právo podať námietku proti spracovaniu

Máte právo podať námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe oprávneného záujmu spoločnosti ELMAX STORE a.s. Osobné údaje potom spoločnosť ELMAX STORE a.s. prestane spracovávať, ibaže tu budú závažné oprávnené dôvody pre to, aby v takomto spracovaní pokračovala.

F.7. Právo odvolať súhlas

Ak spracovanie osobných údajov prebieha na základe vášho súhlasu, máte kedykoľvek právo tento súhlas odvolať.

F.8 Právo podať sťažnosť

Kedykoľvek sa tiež môžete v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov obrátiť so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

G. Uplatnenie práv súvisiacich so spracovaním osobných údajov

Všetka vaša práva môžete voči nám uplatniť prostredníctvom emailu zaslaného na adresu gdpr@elmax.cz.

Vaša žiadosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, je spoločnosť ELMAX STORE a.s. oprávnená túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnenie budete samozrejme informovaní.